Netradičný návrat medzi školské lavice zažili koncom októbra rodičia našich žiakov. Vyzbrojení maliarskym náčiním, plastovými vrecami a rukavicami si osvojili myšlienku dobrovoľníctva.  Rozhodli sa spríjemniť a skrášliť prostredie, v ktorom ich deti trávia nemalú časť pracovného dňa. Počas jedného popoludnia upravili a vyčistili areál školy a jej bezprostredné okolie. Vďaka rodičovskej nápaditosti nový šat dostali aj triedy a ostatné interiérové priestory.

 Snaha, aby vyučovanie a mimoškolské aktivity prebiehali v príjemnej atmosfére, nezostala bez odozvy ani u samotných žiakov. Tí na rodičovské dobrovoľnícke popoludnie nadviazali svojpomocným skrášľovaním svojich tried. V priebehu mesiaca november sa ich triedy zaplnili motívmi tematicky korešpondujúcimi s jednotlivými vyučovacími predmetmi. V učebni zemepisu tak napríklad majú vlastnoručne namaľované symboly Londýna či Paríža, učiť sa môžu aj v triede inšpirovanej životom džungle. Je nepochybne veľkým pozitívom, že si úlohy a činnosti dobrovoľníkov sami reálne vyskúšali. A zostáva len dúfať, že teraz, keď spolu so svojimi rodičmi priložili ruku k dielu, budú ku školskému majetku pristupovať zodpovednejšie. 

Realizáciu Dňa dobrovoľníctva na našej škole podporilo mesto Banská Bystrica, ktoré zdarma zapožičalo kontajner, a Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica. Výnimočná vďaka patrí rodičom, ale aj učiteľom, bez ochoty ktorých by dobrovoľnícka myšlienka zostala iba na papieri. Akciou sme sa rak pripojili k tým subjektom, ktoré si aktívne pripomenuli Európsky deň  dobrovoľníctva.