Školský parlament sa na našej škole .

Jeho snahou je docieliť spoluprácu pedagógov a žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i hodnotení podujatia: naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. Školským parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať klady a zápory, ktoré prináša život a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti, nedisciplinovanosti a „zlému sprvániu", ktoré niektorí ľudia ospravedlňujú vetou - „veď máme demokraciu". Zástupcovia každej triedy sa aktívne zúčastňujú na chode školy, s pomocou organizujú rôzne akcie. Postupne sa odstraňuje bariéra učiteľ - žiak, čo prispieva k ich samostatnému zmýšľaniu a konaniu.

  Členovia žiackeho parlamentu

Členmi žiackeho parlamentu 2017/2018

 1. Simona Balážová                   12. Tamara Zemková
 2. Richard Rybáček                    13. Adriana Majerčíková
 3. Sofia Straková                       14. Marek Žerebák
 4. Natália Tihányová                   15. Viktória Kúdelková
 5. Sára Daubnerová                   16. Viktória Lámerová
 6. Sára Mikuliaková                    17. Martin Babjak
 7. Karin Krajanová                      18. Richard Tiller
 8. Simona Spišiaková                 19. Mirka Jambrichová
 9. Natália Cencerová                  20. Ondrej Pršo
 10. Hanka Hudobová                    21. Viktória Bariaková
 11. Nina Pálková                           22. Ema Krstičevič

Plán akcií Žiackeho parlamentu v školskom roku 2016/2017

September:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (15.9.2016)
- voľby predsedníctva žiackeho parlamentu
- plán práce na školský rok 2016/2017
- Vyhlásenie celoročnej súťaže TRIEDA ROKA (regulácia podmienok súťaže)
- Vyhlásenie súťaže UČITEĽ ROKA (vypracovanie hodnotiaceho hárku)
- Školský poriadok- pripomienkovanie
- UNIFEC-  Emergency Lessons (príprava aktivít)
Október:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu  (13.10.2016)
- UNICEF – príprava rozhlasového vysielania/aktivity v exteriéry školy / stena odkazov
- Participácia na aktuálnych školských akciách
November:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (16.11.2016)
- UNICEF – vyučovanie bez techniky/výroba hračiek
- Participácia na aktuálnych školských akciách
December:
 • Zasadnutie žiackeho parlament (8.12.2016)
- Mikuláš v škole
- Vianočný punč/Perníky
- Súťaž o najkrajšie vianočné oblečenie
- Vyhodnotenie projektu Emergency Lessons
- Vianočné trhy
Január:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (12.1.2017)
- Zápis prvákov
- Participácia na aktuálnych školských akciách
Február:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (9.2.2017)
- Svetový deň osamelých
- Predbežné výsledky Trieda roka/ Učiteľ roka
Marec:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (8.3.2017)
- Zvoní na čítanie. Slová a noty na jednej vlne
- Participácia na aktuálnych školských akciách
Apríl:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (12.4.2017)

- 25 VÝROČIE ŠKOLY

Máj:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (10.5.2017)
- Deň zeme
- Zber papiera
- Deviataci za katedrou
- Týždeň rodiny
Jún:
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (14.6.2017)
- Vyhodnotenie celoročných súťaží

Štatút žiackeho parlamentu


Článok 1
Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Základnej škole na Sitnianskej ulici 32 v Banskej Bystrici

Článok 2
1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „Poslanci" Základnej školy volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy hlasovaním na jeden školský rok.
2. „Poslanci" žiackeho parlamentu sú volení jeden z každej triedy 5.-9. ročníka.
3. Na zasadnutiach žiackeho parlamentu sa zúčastňuje riaditeľka školy, školská psychologička, prípadne pozvaní pracovníci školy- pedagogickí a nepedagogickí, podľa potreby a prejednávanej témy
4. Žiacky parlament je schopný uznášať sa , ak je prítomná nadpolovičná väčšina „Poslancov"

Článok 3
 Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva riaditeľka školy, vedúca ŠSZČ :
a.) spomedzi členov - „Poslancov" voľbou zvolí predsedu a tajomníka žiackeho parlamentu
b.) vyhotoví protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje dátum ustanovenia, zastúpenie tried, podpisy riaditeľky školy, šk. psychológa, vedúcej ŠSZČ predsedu, tajomníka
c. ) oboznámi sa so štatútom  žiackeho parlamentu, podľa ktorého sa bude riadiť
d. ) na zmenu štatútu alebo jeho doplnenie je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov žiackeho parlamentu

Článok 4
1. Žiacky parlament sa schádza pravidelne spravidla jedenkrát za mesiac, zasadnutia zvoláva predseda žiackeho parlamentu /okrem ustanovujúcej schôdze/ alebo vedúca ŠSZČ
2. Mimoriadne zasadnutia možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina „Poslancov"
3. Z každého rokovania sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
- program zasadnutia
- prerokované problémy
- návrhy
- podnety
- sťažnosti
- závery
- uznesenia
- zoznam prítomných členov, pozvaných hostí
V prípade hlasovania bude zaznamenaný priebeh i so záverom.

Článok 5
Do pôsobnosti žiackeho parlamentu patrí:
a. ) právo rámcovo sa oboznamovať s plánom školy v oblasti výchovno -vzdelávacieho pôsobenia v oblasti údržby, opráv a pod.
b. ) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu školy, aktívne pomáhať pri estetizácii školy
c. ) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenia školského poriadku pre žiakov školy
d. ) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie počas vyučovania
e. ) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou, plynom
f. ) podávať návrhy na ekologickú školu, zdravé životné prostredie
g. ) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede a podozrenie na šikanovanie žiakov
h. ) organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch papiera, spoločenských podujatiach, atď.
i. ) v prípade potreby sa predseda žiackeho parlamentu obracia priamo na:
„Riaditeľku školy, Radu školy, Rodičovské združenie".