Kultúrne poukazy- informácie ohľadom použitia kultúrnych poukazov ako aj fungovanie programu Kultúrne poukazy.

Klasifikácia prospechu a správania v 1.polroku

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

UIPŠ

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov.

Štátny inštitút odborného vzdelávania - poslaním je odborné a metodické riadenie stredných škôl, tvorba vzdelávacích projektov, zabezpečenie odborno-pedagogických a vzdelávacích činností pri riešení otázok stredoškolského odborného vzdelávania.

Školské výpočtové stredisko ponúka vzdelávacie programy v oblasti IKT, určené pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. 

Metodicko - pedagogické centrum je zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.

Infovek - integrovanie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania. Obsahuje predmety, diskuzné skupiny, oznamy a ohlasy. 

Iuventa - predmetom činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

Učiteľské noviny - dvojtýždeník o školstve a vzdelávaní 

Zoznam škôl 

Školský portál RAABE

Virtuálna knižnica 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa zaoberá sa komplexným výskumom psychického vývinu dieťaťa, podmienok, ktoré tento vývin determinujú, a spôsobov, ako ho možno pozitívne ovplyvniť.

Vzdelávacia a poradenská webová stránka

www.ibobor.sk

Informatika zadania: Odkaz na stiahnutie zadania Informatika 9. roč.