Knižnica je otvorená:

Pondelok 14:00-15:00 hod Utorok 13:00-14:00 hod Štvrtok 14:00-15:00 ho

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ KNIŽNICE V ZŠ Sitnianska 32

V zmysle par. 15, ods. 4 zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a Zriaďovacej listiny školskej knižnice pri ZŠ Sitnianska vydanej v Banskej Bystrici dňa 16. 05. 2006 vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok.

.:: KNIŽNIČNÝ PORIADOK ::.

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 1. Školská knižnica je súčasťou základnej školy Sitnianska 32. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Základná škola Sitnianska 32, 974 11  Banská Bystrica. Je prístupná žiakom školy, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a rodičom žiakov.
 2. Knižničný poriadok Školskej knižnice (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
 3. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb (ďalej služieb) a informačných technológii zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovanie kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch a vydaním tlačou.

Článok 2

Knižničný fond

 1. Knižničný fond knižnice tvorí:
 • Primárny fond: knihy, periodiká, zvukové dokumenty, audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje informácií,
 • Sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme.
 1. Fondy a zariadenie knižnice sú majetkom školy. Používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

Článok 3

Služby knižnice

Knižnica poskytuje základné služby. Základné služby sú bezplatné. Cenník poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku

        1. Základné služby knižnice sú:

 • výpožičné služby prezenčné,
 • výpožičné služby absenčné
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov,
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,

2. Špeciálne služby knižnice sú:

 • rezervovanie požadovaných dokumentov,
 • sprístupňovanie elektronických vzdelávacích programov, hier a databáz na elektronických nosičoch, internete,
 • programovanie a koordinácia informačnej výchovy a metodická pomoc pri jej realizácii,
 • adresné rozširovanie informácií.

 3. Používateľ má v priestoroch knižnice (študovni) právo využívať (určí knižnica):

 • fond študovne na prezenčné štúdium,
 • vypočuť si zvukový dokument,
 • vidieť videoprogram,
 • využívať dokumenty na CD-ROM,
 • využívať služby internetu.

4.   Knižnica poskytuje služby na základe osobných požiadaviek používateľov.

Článok 4

Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť žiakom, učiteľom, zamestnancom školy a rodičom. Zdravotne znevýhodneným používateľom sa poskytujú služby primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.
 2. Registrovaný používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých verejných priestorov knižnice.

Článok 5

Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

 1. Používateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a riadiť sa pokynmi zamestnancov knižnice.
 2. Používateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste a vo všetkých priestoroch zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Vstup do knižnice nie je povolený návštevníkom knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok. V priestoroch knižnice je zakázané jesť, konzumovať nápoje, alkohol a fajčiť.
 4. V priestoroch knižnice sa zakazuje používať mobilné telefóny.
 5. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený používateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a používateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným používateľom na obtiaž.
 6. Používateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice.

Článok 6

Registrácia používateľa

 1. Používateľom knižnice sa môže stať: občan Slovenskej republiky - žiak, zamestnanec školy, rodič.
 2. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Knižnica oboznámi používateľa pri zápise s Knižničným a výpožičným poriadkom.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Článok 8

Druhy výpožičiek

 1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (do študovní a čitární). Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
 • Dokumenty potrebné pre dennú prevádzku knižnice (zaradené do príručkových fondov),
 • Dokumenty zaradené do fondov študovní a čitární.

Článok 9

Zásady vypožičiavania

 1. Používateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 3 dokumenty.
 2. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 3. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac jedenkrát o ďalších 5 dní od dátumu predlžovania. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
  1. používateľ porušil výpožičný poriadok (nevrátené výpožičky)

  2. predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 4. Pedagogickí zamestnanci majú absenčnú výpožičnú lehotu odborných dokumentov celý školský rok.

Článok 10

Evidencia výpožičiek

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu požívateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva (upresní knižnica):
  • elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému,
  • manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v preukaze používateľa.
 3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ svojím podpisom.
 4. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

Článok 11

Zodpovednosť za vypožičaný dokument

 1. Požívateľ je povinný:

a)      Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť.

b)      Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Do vypožičaných dokumentov sa nesmú robiť žiadne zásahy a nesmú sa žiadnym spôsobom poškodzovať.

Článok 12

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. AK používateľ nevráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, bude informovaný triedny učiteľ.
 2. Ak používateľ nevráti dokument ani po tejto upomienke, bude urobený zápis do žiackej knižky.

Článok 13

Straty a náhrady

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Ak používateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatní voči nemu sankčný postih v zmysle interných zákonných predpisov školy.
 3. Spôsob náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu určí knižnica niektorou z týchto foriem:

a)      dodanie výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,

b)      nahradenie dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu,

c)      nahradenie dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,

d)      finančná úhrada za nevrátený dokument.

Záverečné ustanovenia

 1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť riaditeľ školy alebo ním poverený pracovník.
 2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 02. 01. 2008

dokument