Žiadost o povolenie komisionálnej skúšky

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o prijatie /preradenie žiaka

Žiadosť o vydanie učebníc

Žiadosť o zníženie príspevku ŠKD

Splnomocnenie

Tlačivo na uvoľnenie žiaka z vyučovania musí obsahovať nasledujúce údaje:

- meno žiaka
- trieda, ktorú žiak navštevuje
- dôvod opustenia školy
- dátum a presný čas opustenia školy
- podpis zákonného zástupcu
vzor tlačiva
 
vzor tlačiva