Riaditeľka Základnej školy, Sitnianska 32, 974 11 Banská Bystrica podľa § 5 ods.3  písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov , §114 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s  VZN Mesta Banská Bystrica  určuje výšku príspevku v sume 10,00 € mesačne na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v školskom roku 2016/2017.