Dňa 21. a 22.04. 2015 sa žiaci 3.,4. a 5. ročníka našej školy zúčastnili inovatívneho Výchovno-preventívneho projektu „Tancom proti drogám“ ktorý vzdeláva žiakov základných škôl mesta Banská Bystrica. Projekt bol organizovaný KR PZ Banská Bystrica,  SCVČ, Tanečnou školou K-dance, SOS Banská Bystrica a Pedagogickou fakultou UMB v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska.

Projekt otvoril tému látkových závislostí medzi žiakmi prvého a druhého stupňa. Cieľom bolo poukázať na dôležitosť záujmových činností, nástrahy spoločnosti a poskytnúť spôsob ako sa voči nim chrániť. Projekt hravou a pútavou formou prezentoval žiakom nástrahy a nebezpečenstvá návykových látok v skorom veku, ich vplyv na detský organizmus a možné zdravotné problémy. Zároveň žiakom priblížil tematiku voľnočasových aktivít a ich dôležitosti prostredníctvom tanca, ktorý tvoril nosnú líniu počas realizácie projektu. Cieľovou skupinou boli mladší žiaci, žiaci 3.-5. ročníka, pretože práve oni už vo svojom dosť skorom veku prichádzajú do styku s rôznymi formami legálnych i nelegálnych návykových látok. Mali by však porozumieť dôsledkom, ktoré z užitia v tak mladom veku môžu plynúť. Hlavnou myšlienkou projektu bolo netradičnou, inovatívnou formou, prostredníctvom tanca, sprostredkovať žiakom informácie o škodlivosti návykových látok. Cieľom projektu bolo pomôcť žiakom osvojiť si zdravý životný štýl a pozitívnu orientáciu, účelne využívať voľný čas, poskytnúť informácie o príčinách závislosti a dôsledkoch užívania drog. Moderné spracovanie, dynamické prelínanie tém, hovoreného slova s tancom a prezentácie s animáciou do jednotného celku, poskytlo žiakom priestor na zamyslenie a prehodnotenie svojich postojov, názorov. Vytvorilo tak z projektu jedinečnú formu výučby. Informácie sprostredkované cez animovaný príbeh a záujmovú činnosť, tanec, padli na úrodnú pôdu a prispeli k formovaniu správnych postojov a názorov žiakov, ktorí alkohol či cigarety vnímajú ako cestu presadiť sa a získať rešpekt medzi rovesníkmi. Pozri video