vydaný na základe § 153 zákona MŠ SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.