Týždeň stromov.

Žiaci našej školy sa 20.10.2013 zúčastnili aktivít, ktoré pripravili pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia.Cieľom bolo zvýšiť enviromentálne povedomie, zlepšiť vedomosti o lesných porastoch v okolí Banskej Bystrice a živočíchoch, ktoré tu žijú. Viesť žiakov k tomu, aby si uvedomili význam lesov pre náš život a okolitú  prírodu chránili. 20. október je vyhlásený za Stredoeurópsky deň stromov.

 

 

 

 
 
 
 
 
Partnerstvo a spolupráca nepozná hranice

  V školskom roku 2011/2012 žiaci II.A pracovali na projekte "Tajomstvo môjho zdravia". Aby to nemali také jednoduché, s týmto projektom sa zapojili do programu medzinárodnej spolupráce škôl eTwinning cez internet. Na našom projekte sa rozhodla participovať I.A zo ZŠ Mnichovice, Praha - východ, ČR. S touto triedou sme v rámci projektu „Tajomstvo môjho zdravia" spoločne pracovali na 5 projektových aktivitách .

 Autogramiáda rozprávkovej knihy

Dňa 28.6. 2012 sa päť žiakov I. stupňa, aktívnych čitateľov kníh, zúčastnilo v Cikkerovej sieni Banskoystrickej radnice autogramiády rozprávkovej knihy Rozprávky z ôsmeho svetadielu herečiek B. Ondrejkovej, Z. Tlučkovej, G. Oňovej a iných. Niektoré rozprávkové príbehy autorky deťom prečítali. Pri tejto príležitosti primátor mesta žiakov odmenil novou knihou za celoročnú výbornú školskú prácu. Výťažok z predaja knihy bude venovaný deťom s diagnózou autizmus.  

Žiacka športová olympiáda

Dňa 20. 6. 2012 sa tí najlepší športovci zo sásovských škôl zišli na ZŠ Ďumbierska, aby si svoju šikovnosť zmerali v Žiackej športovej olympiáde žiakov I. stupňa. Súťažili v hode medicimbalom, v behu na 50m, v skoku do diaľky a družstvá zápasili v turnaji vo vybíjanej. Naši žiaci boli mimoriadne úspešní v jednotlivých disciplínach ako jednotlivci a vo vybíjanej naše družstvo zo Sitnianskej zvíťazilo. V celkovom hodnotení úspešnosti škôl sme získali krásne II. miesto.

 

Výlet do Bojníc

1. Príprava   S pani učiteľkou IV.A  sme si naplánovali výlet do Bojníc. Aby plán výletu nerobila sama, poprosila nás formou projektu, aby sme jej pomohli. K práci sme pristupovali zodpovedne a splnili všetky body:

  • Ako pocestujem - cestovný poriadok
  • Čo uvidím počas cesty - okolie (pohoria, rieky, mestá...)
  • Plán celého dňa - časový harmonogram ( prehliadky, oddych, nákupy...)
  • Finančnú gramotnosť sme si overili prípravou rozpočtu výletu
  • Informácie o Bojniciach
  • Projekty sme odprezentovali 12.6.2012 na hod. VLA,SJL

 2.  Výlet   KONEČNE!!! Je 13.6.2012 a my ideme na výlet spolu s tretiakmi. Ani dážď nám nepokazil náladu. Najprv sme navštívili Bojnický zámok, prehliadku pod názvom „Cesta do minulosti". Bolo to zaujímavé a veľa informácii sme vedeli, keďže sme sa pripravili v škole. ZOO sme nenavštívili, pretože pršalo, ale pani učiteľky zabezpečili náhradný program Planetárium v Žiari nad Hronom. Bolo to úžasné, hlavne keď sme sedeli v tme a pozorovali oblohu plnú hviezdičiek. Dozvedeli sme sa veľa o vesmíre. Domov sme si priniesli plný batoh zážitkov.

Výlet do Banskej Štiavnice

Dňa 13. júna 2012 žiaci druhého ročníka a IV.B absolvovali školský výlet do Banskej Štiavnice, jedného z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Počas tejto historicko – bádateľskej výpravy žiaci navštívili kaštieľ vo Sv. Antone, Banské múzeum v prírode - baňu Bartolomej a Nový zámok v B. Štiavnici. K Námestiu sv. Trojice sa dostali po dobových uličkách. Napriek daždivému počasiu žiaci získali veľa nových poznatkov. Zistili aká ťažká je práca baníka, aké zbrane použili Turci pri nájazdoch na mesto a koľko druhov zvierat žije v štiavnických lesoch.

 

Olympiáda

Od začiatku šk.roka sme sa aktívne, hlavne na hodinách TV pripravovali na športové vyvrcholenie – olympiádu. Veľkým olympijským dňom sa stal 24.05.2012. Na triednických hodinách sme si pripravili transparenty, tančeky (roztlieskavačky), pokriky... Z každej triedy súťažili 3 dievčatá a 3 chlapci, čiže aktívne športovalo 48 žiakov v 3 disciplínach – beh na 50m, skok do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou. Žiaci, ktorí nesúťažili vytvorili svojimi hlasmi, tančekmi úžasnú športovú atmosféru. Pri olympijskej zástave a olympijskom ohni si prevzalo diplomy a ceny 24 športovcov.

Ďakujeme všetkým deťom za krásny, zážitkový deň.

HROU K FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Počas školského roka na hodinách matematiky žiaci II.A získali základné kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti. Zoznámili sa so všetkými hodnotami platidla Euro. Riešili slovné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. V triede si z odpadových surovín zriadili obchod, stanovili približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty každej veci napísaním cenovky. Uskutočňovali vlastné nákupy. Tým, že každý žiak mal svoju finančnú hotovosť, získal aj spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní sa o svojom nákupe. O statočnosť predaja a kontrolu účtovaných položiek za nákup sa starali kontrolóri

.

Matematika v praxi – žiaci II.B si precvičili sčítanie a odčítanie v hre „na obchod.“ Využili vedomosti z vlastivedy a prírodovedy. Komunikačné zručnosti predviedli pri nákupoch, platení, rozhovoroch medzi predavačom a zákazníkmi. Registračná pokladnica a peniaze urobili opakovanie učiva príťažlivé.

 

Voda - vždy rovnaká a predsa je iná...

Aj v  školskom roku 2011/2012  žiaci druhého a tretieho ročníka absolvovali základný plavecký výcvik pod odborným vedením trénerky tety Betky Pažákovej a pani učiteliek. Po zoznámení sa s touto „tekutou" podobou vody sa žiaci prvého a druhého ročníka zoznámili aj s „pevnou" podobou vody - ľadom. Na zimnom štadióne absolvovali korčuliarsky výcvik.

 
 
 

 

 

 

 Snehuliakovo

Zima nám dopriala bohatú nádielku snehu a tak sa žiaci 3.A, 3.B a 4.A rozhodli postaviť mesto „ Snehuliakovo". Na vyučovaní v bloku predmetov - Mladý bádateľ, Informatika, Výtvarná výchova a Čítanie si všetko dôkladne pripravili ( návrhy, dekorácie, príbehy). Telesnú výchovu a netradičnú triednickú hodinu využili na realizáciu snehuliackeho projektu, a tak v meste „Snehuliakovo" pribudlo 25 nových obyvateľov. Pri práci nám pomáhali lúče slniečka. video

 
 
Veľkonočná tvorivá dielňa v 2.A

     Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok, už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok. V  našej triede už vládne veľkonočná nálada. Umocnili sme si ju v piatok 23.3. v rámci bloku predmetov Výtvarná výchova, Mladý bádateľ, Prírodoveda a 26.3.  v rámci  triednickej hodiny.  Žiaci získali vedomosti o veľkonočných  zvykoch v minulosti a súčasnosti. Zhotovovaním veľkonočnej výzdoby si rozvíjali praktické zručnosti. Počas tvorivej dielne vládla príjemná pracovná atmosféra. Deti prácu zvládli  výborne  a výrobkami si vyzdobili  svoju triedu .

 

Tvorivá dielňa v 2.B 

Žiaci si praktickými stavbami domčekov rozvíjali orientáciu v priestore na hodine geometrie a výtvarnej výchovy. Zároveň si precvičili životné zručnosti: spoluprácu a flexibilitu. Manipulácia stavebnice z prírodného dreva vniesla medzi nadšené deti vôňu lesa.

 

Bábkové divadlo  BABADLO

  Veľmi prívetivo, veľmi vľúdne, ako kráľ v rozprávke  „ Kráľ Drozdia brada " sa herec bábkového divadla BABADLO  prihovoril v úvode predstavenia žiakom I. stupňa dňa 30.3. 2012.  Predstavenie nabádalo deti zapojiť sa do akcií odohrávajúcich sa na javisku, vťahujúc ich do deja. Deti tak boli  nenásilnou formou motivované k spolupráci s hercom a zúčastňovali  sa na rozhodovaní v dejovej línii rozprávky.

 

  Keď starší spolužiaci učia mladších

  Žiaci druhého ročníka  absolvovali teoretickú prípravu, praktické cvičenia a zadania zamerané  na ochranu zdravia a poskytnutia prvej pomoci pri ľahších úrazoch v rámci projektu „Tajomstvo môjho zdravia".V záverečnej fáze projektu ich vedomosti a zručnosti prišli preveriť a skorigovať starší spolužiaci - členovia  víťazného družstva súťaže „ Mladých zdravotníkov II. stupňa ČK".