Cieľom krúžku je vzbudiť záujem o históriu a nadobudnúť prírodovedné zručnosti prostredníctvom turistiky. Hravou formou sa oboznámime so slovenskou históriou. Spoločne sa bádateľskými vyučovacími metódami zblížime s prírodou okolo nás.